Konference – stará verze

Příležitost výhodného nákupu zemního plynu na roky 2020 a 2021. Využijte letos zřejmě jedné z posledních příležitostí. Bližší informace viz. náš Blog.

7.6.2019

Tento rok 2019 jsme organizovali celkem sedm konferencí na téma Strategické řízení obcí v oblasti odpadového hospodářství a energií.

Konference se konali v Mostě, Dobříši, Českých Budějovicích, Liberci, Brandýse nad Labem, Pardubicích a Jihlavě. Našich konferencí se účastnilo na 230 účastníků ze 180 obcí a měst. Děkujeme všem účastníkům za účast a často aktivní přístup ve formě dotazů a diskuzí. Nejvíce účastníky zajímaly naše strategie v OH a praktické příklady při jejich řešení a dále zkušenosti našich klientů. Diskutovali jsme dále témata jak dostat pod kontrolu odpadová hospodářství obcí a měst a být tak připraveni na přicházející změny, co můžeme očekávat od nového zákona, nové možnosti zpracování a likvidace odpadů. Kromě řady objednávek na vytvoření strategie v OH a dalších služeb jsme posbírali řadu podnětů pro další ročník. Již nyní připravujeme témata o která jste projevili zájem a věříme, že vás opět zaujmeme.

Rekapitulace jednotlivých konferencí:

Konference v Jihlavě, proběhla v komornějším obsazení, nicméně opět skvěle hodnocená ze strany účastníků. Konferenci v Pardubicích jsme měli rovněž hojnou účast a tomu odpovídal i průběh, který se nesl v bohaté diskuzi a zájmu o daná témata. Konference v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Máme za sebou další konferenci a opět plno podnětů z řad účastníků a námětů pro naši další práci. Konference v Liberci, proběhla v areálu Zimního stadionu. Opět probíhala tvůrčí diskuze, ze které čerpáme inspiraci, abychom vám mohli poskytovat ještě lepší služby. Konference v Českých Budějovicích, byla zajímavá tím, že se diskutovalo více než doposud. Rovněž již zde máme domluvenu řadu schůzek, zájem z řad obcí a měst je o strategii OH, analýzy energií atd… Konference v Dobříši proběhla v super areálu BesCentra. Během konference proběhla plodná diskuze a máme již řadu zájemců o zpracování strategie OH a také třeba o analýzy cen energií. Na konferenci v Mostě se sjelo téměř padesát účastníků. Účastníky velice zaujaly praktické zkušenosti realizace veřejné zakázky DSO Jih, praktické ukázky možných řešení atd… V současné době již řešíme několik nabídek strategie OH, realizace kompostáren, analýzy cen energií a možnosti jejich optimalizace a další řešení pro účastníky konference v Mostě.
Dotazy, náměty pište prosím na: jaromir.strup@archconsulting.cz
A5_pozvanka6 Program_press
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ZIMNÍ AKCE PRO MALÉ OBCE

Převezmeme za vás organizaci a administraci veřejných zakázek za zajímavé ceny.

Řešíme nedostatek kapacit, povinnost administrace zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje (NEN, atd…). Akce platí do 31.3.2019 VZ_Nabidka_1118

V roce 2018 jsme pořádali sérii konferencí na téma:

“Jak dále v odpadovém hospodářství.”

Od února do května jsme absolvovali sedm konferencí pro obce a města, které jsme rovněž organizovali. Tématem byly odpady a jak dál v odpadovém hospodářství ve vztahu k připravovanému novému zákonu o odpadech a souvisejících opatření. Celkem se konferencí účastnilo na 160 zástupců obcí a měst. Dalšími účastníky byli zástupci našich partnerů: Dotační agentura Agroteam CZ s.r.o. CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS A naši hosté: Zástupce odboru odpadů MŽP Jihočeského kraje Eko Komu a.s. Během těchto měsíců jsme načerpali mnoho podnětů, které můžeme v budoucnu zhodnotit při navrhování našich strategií v odpadovém hospodářství pro obce, města a jejich sdružení.

Mezi přednášejícími byl i Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
vedoucí oddělení koncepcí a technologií a zástupce ředitele odboru odpadů, MŽP.

Ing. Aleš Choutka, jednatel společnosti, který konference moderoval a zároveň i přednášel.

Přednášející Ing. Dagmar Šmídová, projektová managerka.

Přednášející Petr Podola, analytik naší společnosti.

I naši obchodníci pozorně poslouchali 🙂

Naše první konference začínala na sněhu.

Program konferencí:

Program konferencí_III

Prezentující:

A4_team_new_press

KONFERENČNÍ SLEVA  25%

V rámci našeho konferenčního turné uplatňujeme slevu pro všechny nové zakázky u kterých dojde k podpisu smlouvy do konce června 2018. ——————————————————————————————————————————————————-

Ukončení činnosti společnosti One energy & One Mobile a.s.

 30. 3. 2018
Společnost One energy & One Mobile a.s. v souvislosti s nepodařeným přechodem na nový informační systém a soustavnými problémy s vygenerováním platebních kalendářů a následné fakturace (vyúčtování) za dodávky elektřiny a zemního plynu se dostala do situace, kdy nedokázala plnit podmínky energetického trhu a management společnosti rozhodl o ukončení činnosti.
Na základě těchto skutečností byla klientům společnosti One energy & One Mobile a.s. zahájena dodávka poslední instance. Naše společnost nabízí všem zákazníkům končící společnosti One energy & One Mobile a.s. pomoc při nákupu zemního plynu v nové aukci a zajištění nového solidního dodavatele.

Aktuálně jsme dokončili veřejnou zakázku pro obce Průhonice v odpadovém hospodářství.

20.2.2018 Cílem bylo optimalizovat koncepci v oblasti odpadového hospodářství včetně nastavení nové kvality služeb a řízení cen služeb a tomu odpovídající optimalizaci smluvních vztahů obce s poskytovateli služeb v odpadovém hospodářství, včetně realizace zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele (veřejná zakázka). Součástí nové koncepce bylo například i zavedení adresného vážení odpadů, čímž dostane obec pod kontrolu produkci odpadu a tím i lepší kontrolu obecního rozpočtu. Bude tak lépe připraveno na změny, které se v odpadovém hospodářství připravují (výrazné omezení skládkování odpadů, nový zákon o odpadech atd…).

Stanovisko k dopisu České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb, ze dne 17.1. 2018 ve věci: Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí / měst.

24.1.2018 Do Plánu legislativních prací vlády na rok 2018 byla za Ministerstvo životního prostředí zařazena novela zákona 185/2001 Sb., o odpadech s cílem předložení vládě v prosinci 2018 a plánovanou účinností od 01/2020. Samotná transpozice práva EU (tedy směrnice 2008/98/ES o odpadech a 1999/31/ES o skládkách odpadů) již proběhla. Cíle pro nakládání s odpady a opatření pro jejich dosažení jsou stanoveny Plánem odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024, který byl vydán formou nařízení vlády. Cílem je směsný komunální odpad zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených. Zvýšení zákonného poplatku za skládkování (počítáno postupně do roku 2024) je pak ekonomickým nástrojem pro zajištění naplnění provozní kapacity zejména zařízení pro energetické využití (s ohledem na investiční náročnost a riziko investora) a především zajištění funkčního udržitelného systému nakládání s odpady v rámci celé ČR, které respektuje hierarchii nakládání s odpady. Z výše uvedeného vyplývá, že v dohledné době nebude jiná možnost,  jak jinak likvidovat SKO, než jej energeticky využívat a lze se důvodně domnívat, že ke zvýšení poplatků za skládkování dojde. Zda bude sloužit k profitu provozovatelů skládek nebo jako ekonomický stimul investorům k vybudování ZEVO, je nepodstatné. Každopádně se projeví v navýšení nákladů na OH v obcích. Účinným nástrojem, který omezí tento negativní dopad, je zavedení kontrolních prostředků a technických opatření, nezbytných k dosažení stavu, ve kterém obec vynakládá prostředky pouze za jednoznačně prokázané služby. Těchto možností je několik a jsou organizačně i technicky ověřené. V tomto směru konstatujeme, že problematiku odpadového hospodářství obce/města je vhodné zařadit na jednání zastupitelstva. Konkrétně doporučujeme projednat informaci o navýšení nákladů v souladu s vývojem nových návrhů legislativy předkládané Ministerstvem životního prostředí a zabývat se systémovými změnami při řízení OH. Tyto změny jsou, na rozdíl od legislativních úprav, v plné kompetenci zastupitelů jednotlivých obcí. Podléhat tlakům různých zájmových a lobistických skupin a přijímat jimi navrhovaná usnesení nedoporučujeme. Tato právní situace jen odůvodňuje a podporuje námi navrhované koncepce, které tvoříme a uvádíme do praxe pro obce / města v rámci mezi obecní spolupráce. Se zaváděním uvedených změn v OH máme zkušenosti a jsme schopni s jejich aplikací pomoci. Podrobnější informace vám předáme na našich prezentacích nebo obchodních workshopech. S pozdravem, Ing. Aleš Choutka Jednatel společnosti Arch consulting s.r.o.

Stanovisko_k_ CAOH_SVPS_SKS_250118

V roce 2018 organizujeme sérii vlastních Konferencí v oblasti odpadového hospodářství.

8.1.2018 Zájemci z řad obcí a měst se mohou hlásit již nyní. Podrobnosti jsou uvedeny v pozvánce a programu níže. Všichni jste srdečně vítáni.

Pf 2018

20.12.2018 Šťastný nový rok a všeho tak akorát vám přeje tým ARCH consulting, s.r.o.        

Informace k situaci na trhu způsobené společností ENWOX

25. 8. 2017
Vážení zákazníci,
Společnost ENWOX ENERGY s.r.o. oznámila operátorovi trhu zkrácení dodávky u 5 403 odběrných míst k 14. srpnu 2017 a u dalších 213 odběrných míst k 15. srpnu 2017. Rádi bychom vás informovali, že pro naše zákazníky z řad firem, kteří se ocitli v režimu neoprávněného odběru proběhla dne 18.8.2017 elektronická aukce na dodávky elektrické energie, jejímž vítězem se stala společnost ARMEX ENERGY,a.s. a byla tak zajištěna kontinuita dodávek elektrické energie. Vzhledem k nestandardnímu způsobu ukončení, resp. zkrácení dodávek, který společnost ENWOX ENERGY s.r.o. zvolila, nelze využít institut dodavatele poslední instance ani u firem ani u Měst, obcí a jejich příspěvkových organizací. Z tohoto důvodu doporučujeme neprodleně uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektrické energie s některým z  jiných dodavatelů na trhu. Společnost Arch consulting,s.r.o. Vám ráda poskytuje bezplatné konzultace k této situaci na infolince 800 234 432.
single.php