Odpady – Strategie odpadového hospodářství

Proč mít strategii OH?

 

Odpady pod kontrolou;

novela zákona o odpadech a souvisejících předpisů;

zásadní změny v přístupu k odstraňování SKO;

nové požadavky na obecní systémy nakládání s odpady;

nové obecní cíle vycházející z přijatého balíčku k oběhovému hospodářství;

dopady možného zvyšování nákladů na kvalitu systému;

zatížení rozpočtu obce nebo města rostoucími náklady;

funkčnost a efektivita systému odvíjející se od přístupu jeho uživatelů;

další legislativní, ekonomické, environmentální a sociální aspekty;

předpoklad, že obci nastavíte směr a rozhodnete dobře.

 

Co ve strategii řešíme?

 

Konkrétní kroky vedoucí ke kontrole OH a k celkovému zlepšení systému;

využití potenciálu pro dosažení úspory, zlepšení kvality a rozsahu služeb;

návrh směru OH ve vztahu k produkci a k regionálním podmínkám;

soulad s platnou a s připravovanou legislativou;

uplatňování principů strategického řízení a controllingu;

připravenost systému OH na nadcházející změny;

implementaci navrhovaných změn ve vztahu k dodavatelům a k uživatelům systému.

single.php