Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (ZMR)

Zajistíme a zrealizujeme pro zadavatele kompletní zadávací řízení, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), ve smyslu § 31 ZZVZ, při dodržení základních zásad § 6 ZZVZ. Postupujeme podle vnitřních směrnic zadavatele. V případě, že vnitřní směrnice zadavatel nemá, kopírujeme procesní kroky ZPŘ (zjednodušeného podlimitního řízení) v zadání mimo režim zákona. Zastupujeme zadavatele v rámci celého zadávacího řízení, přičemž za zadavatele vykonáme veškeré úkony, které jsou třeba k řádnému průběhu zadávacího řízení.

Činíme zejména tyto kroky:

 • vypracujeme harmonogram zadávacího řízení
 • zpracujeme zadávací dokumentaci  k veřejné zakázce včetně všech příloh nutných k realizaci předmětu veřejné zakázky
 • poskytneme součinnost při práci s profilem zadavatele
 • připravíme dokumenty k zahájení zadávacího řízení – výzvu k podání nabídek uveřejníme na profilu zadavatele a zároveň rozešleme výzvu k účasti v zadávacím řízení dodavatelům schváleným zadavatelem
 • připravíme  protokol o jmenování hodnotící komise
 • zpracujeme případné odpovědi na žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace
 • budeme evidovat došlé nabídky a organizačně zabezpečíme otevírání obálek
 • připravíme protokol o otevírání obálek
 • organizačně zabezpečíme posouzení nabídek z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek
 • v případě potřeby zpracujeme žádost zadavatele o objasnění nebo doplnění údajů, oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, případně další dokumenty dle konkrétních potřeb zadavatele
 • připravíme protokoly o jednání hodnotící komise, o posouzení kvalifikace, zprávu o (předběžném) hodnocení nabídek
 • zrealizujeme elektronickou aukci, vč. poslání výzev k podání aukčních hodnot a zajistíme administraci celého průběhu elektronické aukce
 • zpracujeme výsledný report z elektronické aukce a připravíme zprávu o posouzení a hodnocení nabídek z elektronické aukce
 • připravíme oznámení o výběru dodavatele  ke schválení zadavatelem
 • oznámení o výběru dodavatele uveřejníme na profilu zadavatele
 • koordinujeme veškeré vztahy s vybraným dodavatelem až  do uzavření nové  smlouvy
 • vyhodnotíme celé zadávací řízení, předáme zadavateli zkontrolovanou finální smlouvu s vybraným dodavatelem, připravenou k podpisu
 • zkompletujeme dokumentaci celého zadávacího řízení a předáme ji zadavateli k archivaci včetně informací o všech následných povinnostech zadavatele v rámci plnění smlouvy a včetně uveřejňovacích povinností.
single.php