Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka zadávaná v OTEVŘENÉM řízení – NADLIMITNÍ

Zajistíme a zrealizujeme pro Zadavatele kompletní zadávací řízení – pracujeme v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Budeme zastupovat zadavatele při provádění úkonů dle ZZVZ, přičemž za zadavatele vykonáme veškeré úkony, které jsou třeba k řádnému průběhu zadávacího řízení a které dle ZZVZ může provést zástupce (vyjma § 43, odst. 2).

Činíme zejména tyto kroky:

 • vypracujeme harmonogram zadávacího řízení
 • připravíme případné předběžné oznámení o zakázce a zajistíme uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ) a Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věstník)
 • zpracujeme zadávací dokumentaci  k veřejné zakázce včetně všech příloh nutných k realizaci předmětu veřejné zakázky
 • poskytneme součinnost při práci s profilem zadavatele
 • připravíme dokumenty k zahájení zadávacího řízení – oznámení o zahájení zadávacího řízení a zajistíme jeho odeslání k uveřejnění ve VVZ a Úř. Věstníku
 • připravíme protokol o jmenování hodnotící komise
 • zpracujeme případné odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace
 • budeme evidovat došlé nabídky a organizačně zabezpečíme otevírání obálek
 • připravíme protokol o otevírání obálek
 • organizačně zabezpečíme posouzení nabídek z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a (předběžné) hodnocení nabídek
 • v případě  zpracujeme žádost zadavatele o objasnění nebo doplnění údajů, oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, případně další dokumenty dle konkrétních potřeb zadavatele
 • připravíme  protokoly o jednání hodnotící komise, o posouzení kvalifikace, zprávu o (předběžném) hodnocení nabídek
 • zrealizujeme elektronickou aukci, vč. poslání výzev k podání aukčních hodnot a zajistíme administraci celého průběhu elektronické aukce
 • zpracujeme výsledný report a protokoly z elektronické aukce
 • připravíme oznámení o výběru dodavatele, včetně zprávy o hodnocení nabídek a výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
 • oznámení o výběru dodavatele rozešleme účastníkům zadávacího řízení
 • připravíme písemnou zprávu zadavatele
 • zpracujeme oznámení o výsledku zadávacího řízení a zajistíme jeho uveřejnění ve VVZ a Úř. věstníku
 • koordinujeme veškeré vztahy s vybraným dodavatelem do uzavření nové  smlouvy
 • vyhodnotíme celé zadávací řízení, předáme zadavateli zkontrolovanou finální smlouvu s vybraným dodavatelem, připravenou k podpisu
 • zkompletujeme dokumentaci celého zadávacího řízení a předáme ji zadavateli k archivaci včetně informací o všech následných povinnostech v rámci plnění smlouvy, a včetně uveřejňovacích povinností.
single.php