Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zajistíme a zrealizujeme pro zadavatele kompletní zadávací řízení – pracujeme v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Budeme zastupovat zadavatele při provádění úkonů dle ZZVZ, přičemž za zadavatele vykonáme veškeré úkony, které jsou třeba k řádnému průběhu zadávacího řízení, a které dle ZZVZ může provést zástupce (vyjma § 43, odst. 2).

Činíme zejména tyto kroky:

 • vypracujeme harmonogram zadávacího řízení
 • zpracujeme zadávací dokumentaci  k veřejné zakázce včetně všech příloh nutných k realizaci předmětu veřejné zakázky
 • poskytneme součinnost při práci s profilem zadavatele
 • připravíme dokumenty k zahájení zadávacího řízení – výzvu k podání nabídek uveřejníme na profilu zadavatele a zároveň rozešleme výzvu k účasti v zadávacím řízení dodavatelům schváleným zadavatelem
 • připravíme  protokol jmenování hodnotící komise
 • zpracujeme případné odpovědi na žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace
 • budeme evidovat došlé nabídky a organizačně zabezpečíme otevírání obálek
 • připravíme protokol o otevírání obálek
 • organizačně zabezpečíme posouzení nabídek z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek
 • v případě potřeby zpracujeme žádost zadavatele o objasnění nebo doplnění údajů, oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, případně další dokumenty dle konkrétních potřeb zadavatele
 • připravíme protokoly o jednání hodnotící komise, o posouzení kvalifikace, zprávu o (předběžném) hodnocení nabídek
 • zrealizujeme elektronickou aukci, vč. poslání výzev k podání aukčních hodnot a zajistíme administraci celého průběhu elektronické aukce
 • zpracujeme výsledný report z elektronické aukce a připravíme zprávu o posouzení a hodnocení nabídek z elektronické aukce
 • připravíme oznámení o výběru dodavatele  ke schválení zadavatelem
 • oznámení o výběru dodavatele uveřejníme na profilu zadavatele
 • koordinujeme veškeré vztahy s vybraným dodavatelem až do uzavření nové  smlouvy
 • vyhodnotíme celé zadávací řízení, předáme zadavateli zkontrolovanou finální smlouvu s vybraným dodavatelem, připravenou k podpisu.
 • zkompletujeme dokumentaci celého zadávacího řízení a předáme ji zadavateli k archivaci včetně informací o všech následných povinnostech v rámci plnění smlouvy a včetně uveřejňovacích povinností.
single.php