Čeká nás zelená Evropa?

20.6.2020 / Novela zákona

15. ledna 2020 byl Evropským parlamentem schválen tzv. „ The European Green Deal“. Obsahem dokumentu jsou velice ambiciózní cíle. Jako příklad si můžeme uvést nulovou produkci emisních skleníkových plynů do roku 2050. Velkou měrou se ovšem zabývá také odpadovým hospodářstvím a to zejména navýšení využívání druhotných surovin. Podpora se zaměří zejména na ekodesign a eko modulaci vedoucí k delší životnosti výrobků a vyššímu potenciálu jejich dalšího zpracování po ukončení životnosti.  Větší zastoupení druhotných surovin má dopomoci rovněž k dosažení oné emisní neutrality, jelikož získávání primárních materiálů produkuje skleníkové plyny v nezanedbatelné míře. Na podporu cirkulární ekonomiky EU má být v nadcházejících 10 letech vynaloženo více jak 1 bilion euro. Peníze mají být použity jak na vědu a výzkum, tak na podporu přímé aplikace inovací reálného procesu.

Hlavní myšlenky environmentální politiky EU se nachází rovněž v navrhované novele zákona o odpadech. Dle pana Ing. Vandrovce ze společnosti REMA jsou však nástroje podporující využívání druhotných surovin nedostatečné. Dle jeho slov tak dojde logicky k ekonomicky nejpřijatelnějšímu řešení a to energetickému využití odpadů. Což ve volném překladu znamená odpad spálit a tedy se nenávratně připravit o daný materiál.

Za Obcejinak nám pan Ing. Vandrovec potvrdil naše tvrzení, že cirkulární ekonomika v současné podobě je nedotažený a ekonomicky destruktivní koncept. Je i naším přáním, aby bylo možné vytříděné a nabalíkované komodity snadno obchodovat a stabilním vyrovnaném trhu. V důsledku by se tento stav promítl i na ekonomiku obcí. Bohužel skutečnost nemůže být dál od toužebné představy.

Jisté ekoaktivistické skupiny bojují například o zavedení třídění směsného komunálního (tedy obsahu černých popelnic). To je pro nás naprosto nepředstavitelná idea a to hned z několika důvodů. Prvním je hazard se zdravím pracovníků takovéto třídící linky. Již současné dotřiďovanými linky, kam putuje přetříděný odpad z barevných popelnic nejsou zrovna vzorem bezpečného prostředí. Dle mnohých studií např. paní MUDr. Zimové, CSc. z České zemědělské univerzity je prostor těchto linek zamořen patogeny, které mohou způsobit vážná chronická onemocnění. A to se jedná o mnohem čistší materiál, nežli je obsahem černé nádoby. A to není jediné. Pracovníci se mohou o tyto odpady poranit atd. V takovéto směsi nikdy nikdo neví, co nalezne.

Druhým důvodem je námi donekonečna omílaná ekonomika. Kdy celý logistický proces sběru, deponie, přetřídění a následného odstranění výmětu pro směsný komunální odpad je drtivá. Navíc představme si, jaká asi bude kvalita vytříděné složky. O materiál, který se tak s vypětím všech sil vytřídil stejně nebude zájem a jeho vyčištění, a tedy zlepšení potenciálu však ještě více prohlubuje ekonomickou propast.

Zdroj: Odborný časopis Odpady 3/2020
Autor: M. Havrda, analytik
Zdroj ilustrativního obrázku: idnes.cz