Česku se nedaří zastavit nárůst vzniku odpadů

20.6.2020 / Odpady

I přes mnohá opatření, a to jak technická, tak administrativní, kdy je Česko zapojeno do obrovského množství environmentálních projektů se nám nedaří zastavit nárůst vzniku odpadů. Dle CENIA Od roku 2009 došlo k navýšení produkce odpadů o téměř 16 %. Na jednoho obyvatele ČR tak nyní připadá více jak 3,5 tuny odpadu za rok. Samozřejmě se nejedná o odpad, který občan jakožto fyzická osoba vyprodukoval, ale je zde zahrnut rovněž odpad vzniklý z podnikatelské sféry. A právě průmysl je podle MŽP nejvýznamnějším hybatelem v produkci odpadů v rámci státu. Největší měrou se na vzniklé produkci podílí stavební odpad z demolic a velkoprůmysl. Rozdíl je patrný také mezi jednotlivými kraji. Největším producentem je Jihomoravský kraj, kde na jednoho obyvatele připadá téměř 4,3 tuny na rok.

Problémem není jen celkový nárůst včetně relativně neškodných odpadů, jako je právě (až na výjimky) stavební odpad, ale k významnému nárůstu došlo i u nebezpečných odpadů (NO) a to od roku 2009 asi o pětinu. Současná produkce NO představuje necelých 170 kg na občana ČR a rok. Z čehož u obou ukazatelů došlo k největšímu skokovému nárůstu mezi lety 2017 a 2018.

Ve stejném duchu je také trend komunálního odpadu s nárůstem produkce od roku 2009 lehce přes 7 %.

I přestože CENIA přiznává, že odpady nejsou nejvýznamnějším environmentálním problémem. Toto prvenství má již několik let extrémní sucho v doprovodu s rostoucí průměrnou teplotou. Před odpady je také co do významnosti doprava a její emise. Přesto přiznává, že to je rozhodně období, které je třeba společně s dalšími vyjmenovanými konstantně řešit.

Za Obcejinak samozřejmě z rostoucího trendu radost nemáme. Každý z oboru ví, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Avšak musíme bohužel upozornit, že přestože produkce odpadů roste, koncových zařízení je čím dál méně, jelikož dochází k omezování, až uzavírání skládek, ale výstavba jejich alternativ v podobě ZEVO vleče a brzdí zájmovými skupinami, jak to je jen možné. V některých případech bohužel oprávněně. Je tedy možné, že v určitých regionech dojde ke stavu, kdy se odpad nezastavitelně tvoří, však nikdo neví, po vzoru klasika, Kam s ním?

Zdroj: CENIA
Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik
Zdroj ilustrativního obrázku: vlisni.cz