O palivu z odpadů

20.6.2020 / Odpady

Energetické využívání odpadů je jedním z hlavních témat odpadového hospodářství. Je také velice pravděpodobné, že nakonec tento zdroj energie bude využívat většinová část tepláren. To ale bude znamenat rekordní investiční zátěž, na kterou není teplárenský průmysl ČR připraven. Přes to všechno si jsou členi Teplárenského sdružení ČR vědomi, že vzhledem k tlakům ze strany EU budou muset alespoň částečně uhlí nahradit odpadem.

Nejvýznamnější potenciál zde vnímají zejména v průmyslových odpadech, které jsou složením relativně čisté a dá se tak připravit na negativní příměsi ve vzniklých spalinách. Zatímco například u směsného komunálního odpadu je s tímto veliký problém, a to jak z pohledu materiálového složení, tak z pozice obsahu vody v odpadu a následně tedy energetického potenciálu. Opomeneme zde samozřejmě i příměs anorganického, a tedy nehořlavého odpadu jako jsou nejrůznější kovy, či např. vybraný stavební odpad. Další lukrativní alternativou pro teplárny je spalování vybrané odpadní biomasy. S navyšováním podílu biomasy v energetice podporuje rovněž Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Sdružení má strach rovněž z neustále se zvyšující nároky EU na kvalitu spalin. Pro mnohá zařízení tak budou investice natolik vysoké, že se spolčenosti vyplatí provoz ukončit. Jen pro představu za posledních 7 let investovali teplárny, jež jsou členy sdružení do inovací určených ke snížení emisí více jak 23 miliard Kč. Jako nejtěžší limit na splnění považují povolený obsah rtuti. Tento limit nesplňuje ani plánované ZEVO Počerady viz článek ze 3.4. „Počerady možná nebudou splňovat ekologické limity“.

Shrneme-li všechny výše zmíněné informace do jednoho krátkého závěru vychází následující:
1. Odpady se budou čím dál více využívat energeticky.
2. Směsný komunální odpad k tomuto není zrovna nejvhodnější komoditou.
3. Zaměření na spalování odpadů bude znamenat obrovské investiční náklady, které si bude muset teplárna kompenzovat jinde.

Za Obcejinak vidíme dvě možnosti kompenzace, a to zvýšením ceny za vygenerované teplo/elektřinu pro odběratele, nebo získání příjmů na straně získání materiálů, tedy zpoplatnění převzetí odpadů. Jaká bude cena za příjem jednotlivých odpadů samozřejmě nikdo prozatím neví. Do ekonomické bilance vstoupí i další parametry, jako jsou ceny emisních povolenek, úspora za nahrazené uhlí atd. Z našeho odpadářského pohledu zde však vnímáme značný potenciál. 

Zdroj: odborný časopis Odpady 3/2020
Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik
Zdroj ilustrativního obrázku: iuhli.cz