Pomáháme obcím s odstraněním “datové” sleposti v odpadovém hospodářství.

18.3.2023 /

V obci Řevničov jsme rovněž realizovali kontrolní adresné vážení všech nádob na směsný komunální odpad, které byly občany přistaveny k výsypu. Cílem bylo zjistit, reálný počet vystavených nádob, reálnou váhu odpadu v těchto nádobách, vizuální kontrola nádob, zda jsou poškozené, jejich míra naplnění a zevrubná kontrola obsahu. Výsledky zpracujeme do dokumentu, kterému říkáme mikroanalýza. Obec tak zjistí během dne, reálné tuny směsného komunálního odpadu. Ukázalo se, že nejsou zdaleka vyvezené všechny nádoby, přestože tuto službu obec platí, jak je patrné z fotografií. Již nyní se ukazuje systémový problém v oblasti nastavení frekvencí svozu SKO, poplatků, značné rezervy v separaci odpadů apod. Výsledná zpráva bude obsahovat i návrhová systémová opatření, která povedou k nastavení kontrolních mechanismů, smysluplné motivace občanů k nakládání s odpady, které produkují, efektivnější řízení obecního rozpočtu. Tato naše mikroanalýza má bezesporu jednu velkou výhodu. Obec získá za pár hodin data, která ji zbaví datové slepoty a má velmi silný argument pro férové vyjednávání s dodavatelem služby a zároveň silnou motivaci ke zpracování dlouhodobé strategie odpadového hospodářství.