Pozor na nové vyhlášky: Obce je musí připravit během listopadu a dobře zvolit systém výběru poplatků

6.11.2021 /

Dvě obecně závazné vyhlášky: jedna se týká nastavení obecního systému odpadového hospodářství, ta druhá pak systému poplatků za odpady. Obě musí být platné od nového roku. Pokud to obce chtějí stihnout, musí je nachystat nejpozději během listopadu. 

Dali jsme dohromady užitečné rady, které se budou starostům hodit při tvorbě vyhlášek. Proč by s tím obce neměly otálet?

  • Obě obecně závazné vyhlášky (OZV) musí být od 1. ledna 2022 plně v souladu s novou legislativou.
  • Soulad kontroluje Ministerstvo vnitra. Je lepší je poslat k předběžné kontrole ještě před schválením zastupitelstvem a na zastupitelstvu schvalovat až OZV, ke které nemá Ministerstvo vnitra námitky.
  • V listopadu je třeba mít připravenou definitivní verzi obou vyhlášek a přijmout je. OZV totiž dle zákona nabývá účinnosti nejdříve patnáctý den po přijetí a jejím zveřejnění na úřední desce.

Lhůtu kratší patnácti dní toleruje Ministerstvo vnitra jen výjimečně, zpravidla při mimořádných událostech. “Vzhledem k tomu, že obce měly na přípravu vyhlášek celý rok, s tolerancí v tomto případě obce počítat nemohou,” upozorňuje Aleš Choutka, garant projektu Obcejinak.cz. 

Co musí obsahovat OZV o obecním systému odpadového hospodářství?

Podle nové právní úpravy musí OZV obsahovat to stejné jako v dosavadním OZV. Konkrétně se jedná o:

  • definování směsného komunálního odpadu,
  • problematiku řešení nakládání se separovaným odpadem v obci,
  • definováním toho, co jsou sběrné nádoby a kde budou umístěny (hlavně nádoby na SEPAR),
  • režim sběru objemného a nebezpečného odpadu.

V nové OZV navíc obce mohou definovat i zapojení podnikatelů do systému, i nadále do ní mohou zahrnout nakládání se stavebním a demoličním odpadem v obci. V samostatných ustanoveních musí být v OZV nově řešena také problematika komunitního kompostování a systém zpětného odběru například elektrozařízení, baterií, pneumatik a podobně. Zvlášť je třeba řešit i problematiku odkládání movitých věcí, například objemného odpadu.

“Týká se to nejen reuse center, ale také například kontejnerů na charitativní sběr textilu či oděvů a obuvi. Nová vyhláška totiž charitativní kontejnery nezahrnuje do SEPAR odpadů, ale jako odkládání nemovitých věcí v rámci předcházení vzniku odpadů.”

Zatím není jasné, jak přesně bude případnými budoucími prováděcími předpisy řešena problematika odděleného sběru textilního odpadu (povinnost obcí od 1. 1. 2025). “Je-li v obci již nyní provozován charitativní sběr textilu, určitě by to mělo být v příslušné OZV uvedeno. A pokud není, radíme obcím, aby smlouvu s nějakou takovou charitativní organizací ještě letos uzavřely a tuto skutečnost do připravované vyhlášky již letos promítly,” radí Aleš Choutka.

Dobrý tip: 

Ministerstvo vnitra doporučuje umístění sběrných nádob nezveřejňovat v OZV, ale na webu obce. Je pak výrazně jednodušší tyto údaje měnit. Pro změnu přílohy OZV je stále třeba schvalování na zastupitelstvu a vydání oficiálního dokumentu.

Poplatková vyhláška – jak na ni?

Nový zákon o odpadech umožňuje vybírat poplatky za odpady pouze na základě novelizovaného zákona o místních poplatcích. Podle něj si obec může vybrat pouze jednu ze dvou možností výběru poplatků, jejich kombinace není přípustná.

První možností je poplatek  za obecní systém odpadového hospodářství. “Je velmi podobný dřívějšímu místnímu poplatku za provoz odpadového systému. Pouze s tím rozdílem, že zákon nyní umožňuje stanovit poplatek v maximální možné výši 1200 Kč na poplatníka na rok. Podle staré právní úpravy to bylo o dvě stě korun méně,” vysvětluje Aleš Choutka. Navíc už není nutné v OZV uvádět přesný rozpočet nákladů odpadového hospodářství v předcházejícím kalendářním roce.

Druhou možností je poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Základ tohoto poplatku má tři možné způsoby stanovení, přičemž opět není možné je podle zákona kombinovat:

  1. podle hmotnosti odpadu v kilogramech na poplatníka, 
  2. podle objemu odpadu v litrech na poplatníka a 
  3. podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad v litrech (laicky řečeno podle nádob). 

Pozor na poplatky za objem a hmotnost. Obce je mohou občanům fakturovat až následující kalendářní rok

Je zcela na zvážení obce, jaký systém poplatku za komunální odpady chce zavést. Nejvíce motivující je systém stanovení poplatku podle kilogramů, ovšem administrace tohoto poplatku je poměrně náročná. 

U poplatků se základem podle objemu nebo hmotnosti odloženého odpadu se vydávají platební výměry. Ty lze vydat až po ukončení celého poplatkového období tj. až následující kalendářní rok, nejdříve tedy někdy v prvním čtvrtletí roku 2023. 

“Zákon bohužel prozatím neumožňuje vydávat platební výměry v průběhu roku, byť třeba i jen za část roku, stejně jako neumožňuje vybírat poplatek formou záloh.”

Naopak u poplatku se základem dle objednané kapacity shromažďovacích prostředků je možné stanovit splatnosti i během kalendářního roku.

https://www.obcejinak.cz/blog_article/prakticky-webinar-jak-vybirat-poplatky-za-odpady-a-to-nejdulezitejsi-z-nove-vyhlasky-c-273-2021-sb/