6 nejdůležitějších bodů z nové vyhlášky č. 273/2021 o nakládání s odpady

4.10.2021 /

Nová vyhláška má více jak 200 stran. Pročítáním a studováním strávíte hodiny. Proto jsme to nejdůležitější pro vás shrnuli. Pokud chcete vědět ještě víc a do studování vyhlášky se vám moc nechce, můžete se přihlásit na náš webinář, na kterém budeme 3 hodiny řešit výhradně dopady nové vyhlášky na praxi obcí.

Ačkoliv nový zákon platí již od začátku roku 2021, stěžejní prováděcí vyhláška spatřila světlo světa až v polovině července. Je to Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady pod číslem 273/2021. 

Celý dokument je poměrně obsáhlý, čítá 200 stran, a je z cca 2/3 tvořen přílohami v podobě nejrůznějších formulářů. Níže v textu vás krátce seznámíme se šesti body vyhlášky, které se dle našeho názoru obcí dotýkají nejvíce. 

Výpočet míry separace je konečně znám

Zákon o odpadech stanovil míru separace, které by měly obce dosáhnout v příslušných letech. Prvním milníkem je rok 2025 a požadovaná separace ve výši 60 %. Výpočet míry separace včetně seznamu zahrnutých odpadů lze nalézt v příloze č. 18. 

V podstatě jde podíl „pozitivně“ vnímaných odpadů, jako jsou plast, papír, sklo, kovy, bioodpad, textil, jedlé tuky a oleje, dřevo apod na celkové hmotnosti veškerého vyprodukovaného odpadu. 

Kromě těch „pozitivních” odpadů do celkového množství patří i ty „negativně“ vnímané odpady jako je objemný odpad, směsný komunální odpad, nebezpečné odpady apod. 

míra separace = pozitivní odpady / pozitivní + negativní odpady

Zdrojem dat pro výpočet bude hlášení ISPOP. Vzorec dokonce zahrnuje do výpočtu takové odpady, které byly na území obce vytvořeny, ale byly předány oprávněné osobě na území jiné obce.

Příklad: 

Občan provede v obci 1 zahradní úpravy a vytvořený bioodpad odveze na zpracování do kompostárny, jež se nachází v obci 2. Kompostárna zaznamená, že odpad vznikl na území obce 1 a tak se jí započítá do míry separace. 

Z příkladu je zřejmě, že si nebudou moci tento výpočet obce dělat sami. Dle komunikace s MŽP pak tato činnost bude podléhat Informační agentuře životního prostředí (CENIA), která by měla vždy zhruba ve 3. kvartálu daného roku vydat výsledky za rok předchozí. 

Školní sběr míru separace vždy vylepší

Termín školní sběr je sice již obsažen v zákoně o odpadech č. 541/2020 Sb., vyhláška však tuto problematiku doplňuje. V příloze č. 3 je jednoduchý formulář, který by měla škola vyplnit v případě,  že školní sběr uskuteční. 

Tento formulář pak škola předá obci, na jejímž území leží, a ta si vyprodukovaný odpad začlení do svého hlášení ISPOP. Školní sběr tak vždy pozitivně ovlivní míru separace. 

Skládkovat lze i nadále, ale byly stanoveny limity

Častým tématem je rovněž plánovaný zákaz skládkování. Seznam odpadů, které nebude možné ukládat od roku 2030 na skládku lze nalézt v příloze č. 4 vyhlášky. U komunálních odpadů se jedná pouze o 3 druhy odpadů, a to sklo, kovy a zeminu a kamení. 

Směsný komunální odpad tak bude možné skládkovat i nadále. Upozorňujeme ovšem na procentuální limity množství skládkovaných komunálních odpadů od roku 2035, které jsou obsaženy v zákoně o odpadech.

Nový ISPOP od roku 2023

Od roku 2023 rovněž dojde k rozšíření Listu č. 5 v hlášení ISPOP. Nový vzor lze nalézt v příloze č. 13 (stále se jedná o List č. 5). Nová podoba této části hlášení se svým obsahem velice podobá Dotazníku EKO-KOM (příloha č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM). Na rozdíl od dotazníku EKO-KOM budou muset obce za správnost údajů v novém Listu č. 5 ručit. Bude tedy třeba tomuto hlášení věnovat vyšší pozornost. 

Zpracování objemného odpadu 

Od 1.1.2023 bude rovněž povinností před odstraněním objemného odpadu z něj vytřídit využitelné složky, a to nejméně kovy, plasty a dřevo. Tato činnost opět zlepší výsledky míry separace, je tedy nejvyšší čas pro obce, aby se na tuto povinnost připravily a uchopily ji jako příležitost, ne vstřebaly jako další ekonomickou hrozbu.  

Nová povolení všech zařízení s IČZ

Jak již bylo zmíněno v zákoně o odpadech i vyhláška se zabývá povinností zažádat o nová povolení všech zařízení, která mají přidělené IČZ. Nová žádost vč. provozního řádu a deníku by měla být odeslána nejpozději 6 měsíců před expirací stávajícího povolení nejpozději však do dvou let. Tato povinnost neplatí pro komunitní kompostárny a sběrná místa. 

Na závěr je dobré znovu připomenout, že článek uvedl pouze některé z významných změn, které se dotknou obcí. Pro podrobnější znalost vyhlášky o nakládání s odpady můžeme doporučit například rozšířenou prezentaci novinek v podobě webináře, který na toto téma pořádáme. Nové termíny, které budou od konce října, budeme posílat emailem.

https://www.obcejinak.cz/blog_article/prakticky-webinar-jak-vybirat-poplatky-za-odpady-a-to-nejdulezitejsi-z-nove-vyhlasky-c-273-2021-sb/