Nový zákon o odpadech: 5 věcí, které by měly všechny obce udělat během následujících 3 měsíců

4.12.2020 / Odpady

Od 1. ledna 2021 vstupuje v platnost nový zákon o odpadech, který obcím ukládá povinnost více třídit. Těm také poroste poplatek za skládkování a klesnou příjmy z rozpočtového určení daní. Přesto mohou růst nákladů na zpracování odpadu zpomalit nebo téměř zastavit.

Představujeme 5 kroků, které mohou všem obcím výrazně vylepšit cashflow obecního rozpočtu, který je zejména v menších obcích nakládáním s odpady výrazně zatížen. Zákon sice ještě musí podepsat prezident, nicméně u tohoto dlouho očekávaného zákona nepočítáme s tím, že by se tak nestalo. 

V Obcejinak.cz nejen že bedlivě sledujeme legislativní proces, ale také mapujeme a sdílíme nejlepší zkušenosti, které obce všech velikostí napříč celou republikou s odpadovým hospodářstvím mají. 

Obcím pomáháme vytvářet dlouhodobě udržitelné obecní strategie odpadového hospodářství, vylepšujeme jejich finanční toky, případně je zbavujeme závislosti na svozových službách. 

Dopad do obecních rozpočtů bude zdražení o desítky procent 

Obce se budou v následujících letech potýkat s velkým nárůstem cen za nakládání s odpady. Dokážou zvýšení přenést na obyvatele? Pravděpobně jen částečně. Co vše způsobí růst cen?

Rostoucí poplatek za skládkování – z 500 Kč na 1850 Kč během 10 let

Ten se bude zvyšovat postupně a to ze současných 500 Kč za tunu až na 1850 Kč za tunu v roce 2030. Požadovaná míra třídění také poroste až na 70 % v roce 2035. To znamená třídit ve srovnání s dnešním stavem téměř dvakrát tolik! 

Skládkovací poplatek se bude navyšovat z 500 Kč za tunu až na 1850 Kč za tunu. A požadovaná míra třídění roste ze 40 % na 70 %. To je o polovinu více!

A pokud obec tyto požadavky plnit nebude, bude ji moci Inspekce životního prostředí udělit pokutu až do výše 0,5 mil Kč ročně.

Zdražení svozových služeb – rychle a výrazně díky omezení skládkování

Díky laxnímu přístupu zákonodárců nebyl trh, a tedy i svozové služby, nuceny hledat jiná řešení než skládkování. Dokonce i plastový separát, který se jim nepodařilo prodat nebo zpracovat, mohly vyvézt levně na skládku. S tím je však konec. 

Svozovky budou muset řešit, co s tím vytříděným a svezeným plastem, který nesmí dát na skládku a který neumí prodat. Očekáváme, že tyto náklady přenesou na zákazníky, tedy na obce. A že budou mít tendenci výrazně navyšovat ceny. Odhadujeme jejich možný růst o desítky procent. 

Máme s tím více než dlouholeté zkušenosti.

Těmto obcím jsme pomohli. Podívejte se na reference.

Těchto 5 kroků udělejte do konce února 2021

Revize smluv a faktur, kontrola se skutečným stavem

Naše zkušenosti ukazují, že obce mívají i 10 let staré smlouvy se svozovými službami, které jsou jen každoročně dodatkovány a ceny navyšovány o inflaci.

Pro zajímavost: naším “rekordem” je smlouva z roku 1992, dodatkovaná až do současnosti.

Zodpovězte si upřímně následující otázky:

 • Víte přesně, kolik obec vyváží směsného komunálního odpadu a vytříděného odpadu? Nebo máte na faktuře vždy jen jedno číslo které vzniklo tak, že svozová služba sveze vás i okolní obce a bez ohledu na skutečný stav a původ odpadu vás podělí rovným dílem?
 • Platíte za svoz paušální částku podle toho, kolik máte v obci popelnic?
 • Platíte každý rok víc a víc bez ohledu na to, jak efektivně třídíte?
 • Bude pro vás relativně snadné plnit veškeré administrativní a evidenční činnosti, které nová legislativa obcím ukládá?

Pokud jsou vaše odpovědi NE, ANO, ANO, NE, zasaďte se o realizaci dalších kroků.

Vyjednání dvousložkových cen a úprava smluv se svozovou službou

V praxi se setkáváme s tím, že obce platí vždy za svoz všech popelnic v obci. A to bez ohledu na to, kolik jich svozová služba skutečně vyveze. Přitom až 20 % všech popelnic se nevyváží zkrátka proto, že je lidé zapomenou vyndat, nejsou doma nebo jsou téměř prázdné. Přesto za ně obce platí.

Naše praxe ukázala, že až 20 % popelnic se nevyváží. Lidé je zapomenou vyndat nebo jsou téměř prázdné. Přesto za jejich svoz obce platí. 

Doporučujeme vyjednat dvousložkovou cenu. Jedna složka poplatek za vysypání nádoby, druhá část ceny odráží skutečnou hmotnost odpadu, které sveze a zpracuje. 

Pravděpodobně zjistíte, že “najednou” vyvážíte méně popelnic i odpadu. Alespoň takové jsou naše zkušenosti z obcí, kterým jsme pomohli tuto úpravu vyjednat a nastavit. 

Využijte našich dlouholetých zkušeností. Máme za sebou spolupráci s více než 70 obcemi. 

Podívejte se na reference.

Zavedení dynamického vážení popelnic

V tradiční způsobu organizace svozu projede svozovka tři obce a naplní jeden vůz. V jedné obci vyveze papírově 100 popelnic, v druhé 150 a ve třetí také 150. Bez ohledu na to, kolik jich skutečně vyvezla a kolik v nich bylo odpadu, rozpočítá náklady na skládkování v poměru 1:1,5:1,5.

Jenže co když v první obci vyvezli jen 75 popelnic a odpadu tentokrát bylo výrazně méně? V tom případě se nestane vůbec nic. Další dvě obce relativně ušetří, ta první zaplatí relativně více.

84 % směsného komunálního odpadu se dalo vytřídit… To byl výsledek naší analýzy nakládání s odpady v obci Buštěhrad. Zavedli jsme dynamické vážení, s podporou dotací dali nádobu na bioodpad do téměř všech domácností. Díky tomu se snížil svoz na 1 x 14 místo původního jednou týdně.

Tento přístup umíme napravit. Nejdříve identifikujeme reálný počet výstupů. Pak zpravidla zavádíme dynamické vážení popelnic před výsypem. Skutečně! Takto jednoduché to je. Je pravda, že to chce trochu zkušeností a dobře vyjednávat se svozovou službou, případně vypsat výběrové řízení. S tím vším umíme pomoci.

Zapojení podnikatelů

Přestože zákon hovoří jasně, naše data a zkušenosti ukazují, že až polovina podnikatelů nemá zajištěný svoz odpadu. Tyto lidé a firmy potom zneužívají sběrnou veřejnou síť, která je i bez nich přetížena a vysávají tak fakticky obecní rozpočty.

V Přešticích nemělo 39 % OSVČ a 50 % právnických osob vůbec smluvně zajištěný svoz odpadu. Provedli jsme evidenci smluv, přiměli (v podstatě po dobrém) tyto černé pasažéry finančně participovat na svozu odpadu a příjmy obce se rázem zvedly o 200 tis. Kč. Není to čistě náhodou u vás stejně?

Máme strategie, jak podnikatele v obci nenásilně a jednoduše do odpadové strategie zapojit. Je jedno, jestli si domluví vlastní svoz nebo se zapojí do obecní strategie. Důležité je, že ve výsledku finančně participují na svozu odpadu a pomáhají obecní pokladně. 

Najmutí odpadového manažera

Nová legislativa výrazně zvyšuje administrativní a reportovací nároky. Obce tak budou nadále v pozici slabší strany vůči svozovým službám a dalším subjektům, které podnikají na trhu s odpady. 

V Průhonicích se nám podařilo snížit díky dynamickému vážení a značení nádob počet výsypů o 19 % a množství tun odpadu určeného na skládku pokleslo o 23 %. 

Zejména malé obce nemají lidské, odborné ani finanční možnosti, které jim umožní:

 • správně vypsat výběrová žízení,
 • revidovat smlouvy se svozovkou,
 • zkontrolovat faktury se skutečným stavem,
 • aktualizovat a udržovat obecní odpadovou strategii,
 • motivovat občany k třídění,
 • udržovat pořádek v okolí sběrných hnízd, 
 • zajistit stále se zvyšující požadovanou míru separace odpadů.

Sledujte nás na Facebooku. Přinášíme novinky ohledně legislativy a stojíme na straně obcí. 

Přečtěte si rozhovor o tom, jak vznikl projekt sdíleného odpadového manažera.